Netherlands Sects Hotline: Sektesignaal

ALL threads posted in a language OTHER than English should be posted here.
Typically for EMF members that have very little English language skills
User avatar
David McCarthy
Site Admin
Posts: 2815
Joined: Sun Jan 06, 2008 1:09 am
Location: New Zealand
Contact:

Netherlands Sects Hotline: Sektesignaal

Unread post by David McCarthy » Sat Oct 12, 2013 6:21 pm

Hotline: Sektesignaal
For Victims of abuses of sects or concerned family and friends
Sektesignaal is managed and executed by M. Foundation on behalf of the Ministry of Security and Justice.

over sektesignaal
Sektesignaal wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie

Er bestaan uiteenlopende gesloten groeperingen van religieuze, educatieve en/of therapeutische aard. Sommige van deze groeperingen geven aanleiding tot zorg. Sektesignaal beoogt een laagdrempelige voorziening te zijn voor hen die tegen misstanden zijn aangelopen binnen deze groeperingen.

Voor wie is Sektesignaal bedoeld?
- Voor iedereen die ervaring heeft met misstanden binnen gesloten groeperingen van een religieus, therapeutisch of educatieve aard en dit in een vertrouwelijk gesprek wil bespreken.
- Voor familieleden of vrienden die zich zorgen maken over iemand die deel uitmaakt van een gesloten beweging en signalen hebben van misstanden.

Wat kun je van ons verwachten?
Sektesignaal bied je een professionele, onafhankelijke vertrouwensplek voor steun, informatie en advies. Wij werken met een klein team speciaal getrainde en ervaren vertrouwenspersonen. Wij bieden:
- een vertrouwelijk en deskundig gesprek
- een luisterend oor
- toegang tot een landelijk netwerk van hulp- en zorgverleners
- een onafhankelijk steunpunt voor misstanden binnen sektes

Informatie
Slachtoffers van misstanden van sektes of bezorgde familieleden en vrienden kunnen bellen naar Sektesignaal. Zij worden te woord gestaan door een ervaren vertrouwenspersoon. Deze gaat het gesprek aan, luistert en stelt de juiste vragen om het probleem helder in kaart te brengen. De vertrouwenspersoon geeft een eerste advies. Daarnaast kan hij/zij – indien nodig – de beller in contact brengen met zorg- en hulpverlening.

Advies
Sektesignaal biedt een ieder met een signaal over misstanden bij een sekte een vertrouwelijk gesprek om ervaringen met misstanden te bespreken en vast te stellen of er vervolgstappen nodig zijn. Sektesignaal heeft toegang tot een landelijke netwerk van gespecialiseerde zorg- en hulpverleners.

Steun
Onbekendheid of onbegrip zorgen er mogelijk voor dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Het kan zijn dat je bang bent of je schaamt voor wat je is overkomen waardoor je niet naar je huisarts of de politie durft te gaan. Bij Sektesignaal krijg je gerichte hulp, steun en een luisterend oor voor je verhaal.

Vervolgstappen
De vertrouwenspersoon geeft een eerste advies. Daarnaast kan hij/zij – indien nodig – de beller in contact brengen met zorg- en hulpverlening. Sektesignaal werkt samen met erkende en gespecialiseerde instellingen zoals Slachtofferhulp Nederland, Stichting Arq en Counsellingpraktijk Sjoukje Drenth. Elke partner afzonderlijk vervult vanuit haar positie en verantwoordelijkheid een rol bij mogelijke vervolgstappen.
Indien nodig kan Sektesignaal je ook helpen bij stappen richting aangifte.

Hotline: Sektesignaal
http://www.sektesignaal.nl/
Google Translate

about sect signal

Sect Signal is funded by the Ministry of Security and Justice

There are various closed groups of religious , educational and / or therapeutic nature . Some of these groups of concern . Sect Signal aims to be for those who are running up against abuses within those groups. Accessible facility

Who is Sect Signal for?
- For anyone who has experience with abuses within closed groups of a religious , educational or therapeutic nature and would like to discuss this in a confidential conversation .
- For family members or friends who are worried about someone who is part of a closed movement and signals of abuse .

What can you expect from us ?
Sect Signal offers you a professional , independent trust place for support, information and advice. We work with a small team of specially trained and experienced counselors . We offer :
- A confidential and professional conversation
- A listening ear
- Access to a nationwide network of assistance and care
- An independent focal point for abuses within sects

information
Victims of abuses of sects or concerned family and friends can call Signal Sect . They shall be assisted by an experienced counselor. This is the conversation , listening and asking the right questions to clearly identify the problem. Chart The counselor gives a first opinion . In addition, he / she can - if necessary - put the caller in touch with care and assistance .

advice
Sect Signal provides each with a signal about abuses a confidential conversation to discuss experiences in a cult with abuses and determine if further steps are needed . Signal sect has access to a nationwide network of specialized care providers .

support
Ignorance or lack of understanding may prevent you feel that you are alone. It may be that you are afraid or embarrassed for what happened to you so you do not dare to go . To your doctor or the police In Sect signal you get targeted help, support and a listening ear for your story .

Next steps
The counselor gives a first opinion . In addition, he / she can - if necessary - put the caller in touch with care and assistance . Sect Signal works with accredited and specialized institutions such as Victim Support Netherlands , Arq Foundation and Counselling Practice Sjoukje Drenth . Fulfill each partner separately from its position and responsibility involved in possible next steps .
If necessary, Sect Signal also help declaration steps direction.
Related:
Abuse within sects - NL Times
http://www.nltimes.nl/2013/10/11/abuse-within-sects/
But he has nothing on at all, cried at last the whole people....

Post Reply

Return to “EMF International Forum”